Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ขอยืนยันว่าโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักกับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นการส่วนตัวแม้แต่ท่านเดียว และก็เลิกให้ความสนใจไปตั้งแต่ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแล้วล่ะ เพราะเชื่อแน่นอนว่าทุกท่านเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ท่านก็คงจะต้องทำหน้าที่ของท่านจนสุดความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความเคารพในวัยวุฒิและคุณวุฒิของท่าน

แต่มาไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดอาการ "จี๊ด" ขึ้นมาทันทีเมื่อทราบข่าวว่ามีท่าน สมาชิกของ สปช.กลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า "กลุ่ม สปช.รักชาติ" ประมาณ 12 ท่านกำลังผลักดันให้มีการเปิดบ่อนเสรีขึ้นภายในประเทศไทย และก็มีบรรดาผู้ใหญ่หลายท่านออกมาสนับสนุนแนวความคิดนี้อย่างไม่สะทกสะท้านกระแสต่อต้าน เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความเห็นถึงกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กลุ่มรักชาติ เสนอให้รัฐบาลเปิดกาสิโนเสรี จะขอตัดคำพูดบางประโยคมาให้ทราบดังนี้

“มันหนีไม่พ้นอยู่แล้ว เชื่อเถิดว่าการพนันอยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่แล้ว เพียงแต่เราจะบริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในเมื่อคนมันจะเล่นก็จัดพื้นที่ให้เล่นแบบถูกกฎหมายไปเลย ผมไปศึกษาดูงานมาทั่วโลกและได้เข้าบ่อนหลายแห่ง ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จนมีแนวคิดให้เปิดบ่อนเสรีในเมืองไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศ เพราะที่ผ่านมาคนไทยนำเงินไปเล่นพนันนอกประเทศจนเม็ดเงินหลุดออกไปมหาศาล เช่น กัมพูชา และมาเก๊า ทั้งที่ควรนำเงินรายได้เหล่านั้นมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการศึกษาในประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ได้เปรียบประเทศอื่นๆ ทั้งเรื่องอาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง รวมทั้งแหล่งชอปปิ้งต่างๆ จึงควรสร้างได้แล้ว ผมแนะนำให้สร้างที่ จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ อุบลราชธานี และเกาะล้าน ต้องกำหนดด้วยว่าห้ามคนในพื้นที่เล่นการพนันในเขตพื้นที่ของตัวเอง ต้องข้ามพื้นที่ไปเล่นต่างจังหวัดเพื่อเป็นการคัดกรองผู้มีรายได้สูงให้เข้าบ่อนนำรายได้เข้ารัฐ อย่ามัวแต่ห่วงเรื่องศักดิ์ศรีว่าเราเป็นเมืองพุทธ ให้คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นหลัก เพราะเงินไปต่างประเทศหมดแล้ว”
“ผมคือ ผบ.ตร.คนแรกที่กล้าพูดว่าเมืองไทยควรมีบ่อนเสียที อย่าหลอกตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธเลย แม้แต่ประเทศที่ประชาชนเป็นชาวมุสลิมยังมีกาสิโนเปิดทั่วประเทศแม้กระทั่งในโรงแรม ผมเชื่อว่าวิธีคิดของผมสุดยอด หากรัฐบาลไม่ทำ ผมจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา ชื่อ สมยศฟอร์กาสิโน เพื่อถามความคิดเห็นประชาชนเลยว่าควรเปิดหรือไม่ รัฐบาลต้องกำหนดว่าจะนำรายได้ 30 เปอร์เซ็นต์จากกาสิโนมาใช้ในเรื่องของการศึกษา ช่วยเหลือคนจน และทะนุบำรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งนี้ ผมพร้อมถูกโจมตีจากกลุ่มต่างๆ ที่จะมาต่อต้าน ไม่กลัวอยู่แล้ว ผมสู้ได้ทุกประเด็น”
ถ้าผู้นำของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีแนวความคิดเช่นนี้ ผมก็ไม่สงสัยอีกเลยว่าทำไมบ้านเมืองของเราถึงได้มีบ่อนการพนันเถื่อนอยู่มากมายเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองจนจับกันไม่หวาดไม่ไหว อันเป็นเหตุให้บรรดา  ผกก.และลูกน้อง โดนย้ายเด้งกันเป็นลูกปิงปองอย่างนี้ มีข่าวให้อ่านกันแทบทุกวัน

ขอทบทวนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นโดยให้มีรายละเอียด คุณสมบัติและหน้าที่ ดังนี้
มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 (๑) การเมือง
 (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน
 (๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 (๔) การปกครองท้องถิ่น
 (๕) การศึกษา
 (๖) เศรษฐกิจ
 (๗) พลังงาน
 (๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 (๙) สื่อสารมวลชน
 (๑๐) สังคม
 (๑๑) อื่น ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
มาตรา ๓๑ สภาปฏิรูปแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น ในการดำเนินการตาม (๑) หากเห็นว่ากรณีใดจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัดทำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะตาม (๒) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก
ให้นำความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม
ตามความเห็นส่วนตัวผมเชื่อแน่ว่า สปช.ย่อมจะกำหนดหลักการในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ไว้อย่างเป็นขั้นตอนมีแบบแผน และย่อมกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่องราวเอาไว้แล้ว และการเปิดบ่อนเสรีนี่ก็เคยถูกรัฐบาลสมัยหนึ่งนำเข้ามาพิจารณาแล้ว แต่ก็ปรากฎกระแสต่อต้านรุนแรงมากจนต้องล้มเลิกไปในที่สุด ก่อนจะถูกนำขึ้นมา "แหย่" ทดลองหยั่งกระแสดูอีกครั้งพร้อมกับท้าทายอย่างโอหังให้มีการสำรวจประชามติเสียอีกด้วย และมีการอ้างอิงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับจากความคิดที่ว่านี้ "โดยไม่พูดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชน" เลยแม้แต่น้อย พร้อมทั้งอ้างอีกว่าจะต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันไว้อย่างรัดกุมล่วงหน้า

ประเทศกัมพูชามีบ่อนการพนันเสรีอยู่นับสิบบ่อนติดอยู่กับสีข้างของประเทศเรามานานหลายสิบปีแล้ว แต่ผมก็ยังมองไม่เห็นเลยว่า ประชาชนในประเทศนี้ได้รับประโยชน์อะไรจากบ่อนการพนันเหล่านี้ ยกเว้น ผู้นำประเทศที่เป็นหุ้นลมแบบถาวรเพียงคนเดียว แค่ก็อาจมีบ้างบางส่วน เช่น รายได้ของโสเภณีเด็กที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากลูกค้าชาวต่างชาติ หรือจำนวนขอทานที่เพิ่มมากขึ้นโดยรอบบริเวณบ่อนการพนัน และผลประโยชน์จำนวนมากมายมหาศาลนั้นส่วนมากก็จะตกเป็นของเจ้าของกิจการต่างๆ อันได้แก่ นักการเมืองชาวไทยบางท่าน นักลงทุนชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและแน่นอนว่าหลายๆ ท่านเป็นคนไทย เนื่องจากมีรายได้จำนวนมากมายมหาศาลในแต่ละเดือน

คงจะไม่ต้องบรรยายต่อนะครับว่าบ่อนการพนันเหล่านี้มีบริการรับส่งฟรีจากประเทศไทยด้วยรถตู้โดยสารสายด่วนสีขาว จาก กท.ทั้งจากที่บางนา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จากฝั่งธนบุรี ฯลฯ ถึงตลาดโดรงเกลือ อรัญประเทศ ด้วยความเร็วเท่ารถไฟหัวจรวด (จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันตายกันบ่อยนัก) และบางสายก็เป็นบริการแบบวันสต๊อปเซอร์วิส ผ่านฉลุยตั้งแต่ด่านไทย ด่านเขมร ไปจอดสนิทหน้าบันไดบ่อนทีเดียว นั่นก็เป็นอีกคำถามที่เคยมีคนอยากจะถาม ทั้ง จนท.ตม. จนท.ศุลกากร จนท.ตร.สภ.คลองลึก จนท.ทหารที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ รวมถึง ตชด.หรือ จนท.ทหารพราน ในพื้นที่ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการผ่านแดนของบ้านเมืองเรา

แต่หากคิดจะตั้งบ่อนเสรีในบ้านเรา
บรรดาท่านนักการเมืองหรือนักวิชาการที่เป็นข้ารับใช้ผีพนันทั้งหลาย
กรุณาไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยสมองนะครับ
โปรดใช้คำว่า ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ตั้งในการพิจารณา
อย่าเอาแต่คำว่า "ผลประโยชน์ส่วนตน" เป็นที่ตั้ง

ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นผลประโยชน์เหล่านั้นเลย
ในยามที่ยังมีชีวิตอยู่
จะมีก็แต่เสียงก่นด่าและสาปแช่งจากผู้คน
ที่จะดังกระหึ่มไปจนถึงหลุมฝังศพของบรรพบุรุษท่านเท่านั้น
หากยังคงถูก "ผีพนันเข้าสิง"