Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557
แด่ความเที่ยงธรรม

มีข่าวประชาสัมพันธ์จาก ป.ป.ช.เมื่่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2557 ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีหนังสือชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อส...

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557
ทางออกของปัญหา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาอรรถ คดีและมีผลการพิจารณาในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรร...