Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557


ตามที่เคยพูดถึงว่าวันเวลาของผมส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้ก็คือการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็แสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆ จากเทคโนโลยีล้ำยุคที่ผมเพิ่งจะได้พบเห็นเอาตอนที่เริ่มสูงวัยแล้ว ซึ่งหากย้อนกลับไปในสมัยยังเป็นเด็ก เรื่องนี้ก็เหมือนกับนวนิยายเพ้อฝันแนววิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องที่ผมสนใจไขว่คว้ามากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการวิ่งตามวิทยาการสมัยใหม่นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี่สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากนั้นบางอารมณ์ก็จะเป็นการก้าวถอยหลังเข้าไปขุดคุ้ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจากประวัติศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวง และเรื่องที่ต้องติดตามทุกวันก็คงจะไม่พ้นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและรอบโลก

แต่เรื่องหนึ่งที่ผมแอบๆ ค้นคว้าอยู่กลับกลายเป็นเรื่องของปรัชญาในทุกแง่มุม ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเข้าไปเกียวพันกับเรื่องราวของ เทววิทยา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติบนโลกใบนี้อย่างหลีกไม่พ้น และเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกใจผมได้เลยแม้แต่คำถามเดียว

มันเป็นข้อผูกมัดทางสังคมที่ระบุคำตอบไว้ล่วงหน้าแล้วตามความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นคุณค่าในจิตใจของผู้คนจึงสร้างความเชื่อขึ้นตามวิถีของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกัน ผู้คนขาดความมั่นคงในความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่บรรพบุรุษ เพราะการศึกษาที่กว้างไกลมากขึ้นเพิ่มพูนสติปัญญาให้มองลึกลงไปในเหตุและผลตามที่มันควรจะเป็นมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา

ไม่มีความแน่นอนในเหตุและผลที่มีอยู่

ผู้คนกำหนดความต้องการขั้นพื้นฐานของแต่ละคน 
เพื่อให้เป็นตัวกำหนดสถานะทางสังคม
เพื่อให้ตนดำรงความเป็นตัวตนอยู่ได้อย่างมั่นคงในสังคม

ไม่ใช่กำหนดความต้องการขึ้นเพื่อให้มีชีวิตรอดเท่านั้น
ดังที่เคยเป็นมาตั้งแต่โบราณกาล

สังคมที่ขยายตัวกว้างไกลแล้วก็เล็กลงครอบคลุมลงไปจนถึงระดับครอบครัวจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่เบี่ยงเบนวิถีชีวิตของผู้คนให้หลุดพ้นจากการกำหนดขอบเขตความต้องการของตนเอง เป็นการกำหนดความต้องการให้เป็นไปตามความคิดเห็นของสังคมโดยรวม ทั้งจาก กฎหมาย กฎ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ในสังคม

ดังนั้นปัจจัยขั้นพื้นฐานของบุคคลในยุคปัจจุบันจึงเป็นต้นเหตุแห่งความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคคลไม่มีอิสระเสรี ไม่มี สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันในการกำหนดความต้องการให้เป็นไปตามที่ตนต้องการอย่างแท้จริง

แต่คำว่า สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน ก็มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของทุกประเทศในโลกนี้ รวมไปถึงทุกประเทศที่ประกาศการใช้ระบอบการปกครองในแนวทางประชาธิปไตย 

แม้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว
เรื่องเหล่านี้ก็คือ ความฝัน ของผู้คนบนโลก
แต่มันก็ยังคงเป็น ความหวัง ของประชาชน

ที่จะย้อนกลับไปแสวงหาปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงสำหรับชีวิต
ไม่ใช่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง