Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ในยามที่บ้านเมืองร้อนระอุด้วยไฟการเมืองเช่นวันนี้ ประชาชนถูกแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ทั้งฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ฝ่ายที่เป็นกลาง แต่ทุกฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตนเองและก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง

ทำให้มีคำถามตามมาว่า อะไร? คือต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
คำตอบนั้นสั้นและง่าย ว่า ... เพราะนักการเมือง 

หากมีใครย้อนถามมาว่า รู้ได้ยังไงว่าคนนี้ดี คนนี้เลว
คำตอบที่ถูกใจคนฟังคงไม่มีความสำคัญอะไร
เพราะคนฟังตั้งสติที่จะโต้แย้งในทุกคำตอบอยู่แล้ว
ด้วยเหตุผลของตนเอง
ไม่ใช่ด้วยเหตุผลตามความเป็นจริง

ความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรม

เชื่อได้ว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์นั้นสามารถที่จะใช้วิจารณญาณของตนแยกแยะความผิดถูกชั่วดีได้เท่าเทียมกัน และต้องรู้ดีว่าสิ่งใดที่เรียกว่า ความถูกต้อง สิ่งใดที่ไม่ใช่ความถูกต้อง สิ่งใดที่เรียกว่าดี สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดี

โดยพื้นฐานนั้นการฆ่าผู้อื่นถือได้ว่าเป็นความผิด เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่บางคนอาจจะกล่าวอ้างถึงสถานการณ์สงครามว่าการสังหารข้าศึกเป็นความถูกต้อง เพราะเป็นการกระทำเพื่อป้องกันรักษาประเทศชาติ (หรือรักษาความมั่นคงเพื่อสันติภาพของโลก อะไรก็ตามที) แต่ทุกคนที่กระทำลงไปย่อมจะต้องรับรู้อยู่ในส่วนลึกของจิตใจอยู่แล้วว่า การฆ่าผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ในแนวทางเดียวกัน การฉ้อฉลทางการเมืองโดยการกล่าวอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ย่อมไม่ชอบธรรม หากกฏหมายนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาเป็นการเฉพาะโดยกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการฉ้อฉลนั้น

นักการเมืองจึงอาศัยบทบัญญัติทางกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์มาช้านาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ใขกฏหมายขึ้นมารองรับการกระทำความผิดต่างๆ ให้เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยระบบรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสะพาน

ผู้นำที่ฉ้อฉลไม่ลังเลที่จะใช้ทรัพย์สินเงินทองในการซื้อหา "ความเป็นคน" จากตัวตนของนักการเมืองอาชีพให้กลายสภาพเป็นเพียง "สุนัขรับใช้" ที่ปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่าง พร้อมที่จะเห่าหอนเมื่อได้รับการกระตุ้นเตือน และพร้อมที่จะขบกัดเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้เป็นนาย เพียงมุ่งหวังเศษเนื้อเศษกระดูกเป็นรางวัลตอบแทน 

นักการเมืองที่ขายตัวจึงเป็นได้แค่เพียงสุนัขที่มีปลอกคอเท่านั้น
ไม่ใช่คนที่เป็นนักการเมือง

เพราะ นักการเมือง 
เป็นผู้ที่อาสาประชาชนเข้ามาบริหารปกครองบ้านเมือง
เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่เจริญความรุ่งเรือง
เพื่อนำพาประชาชนให้พ้นไปจากความยากจน
เพื่อรักษาระบบคุณธรรมในสังคม

เส้นแบ่งระหว่างความดีกับความเลว
ไม่ใช่เส้นด้ายบางเบา
แต่เป็นความแตกต่างที่มองเห็นได้ชัด
หากไม่มีตัณหามาปิดบังดวงตาไว้