Breaking News
Loading...
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
งบประมาณ พ.ศ.2556

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 2,400,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ...