Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ความเสื่อมสลาย

ไม้กระถางนี้มีคนเรียกว่าเกล็ดมังกร โดยพิจารณาจากลักษณะของใบ แต่เมื่อสืบค้นจากเว็บไซท์ต่างๆ ก็พบว่ามีไม้ที่ชื่อเกล็ดมังกรตามความเชื่อของแต...