Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Info Post


ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบเลิกไป และมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอรรถคดีทั่วไป

องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวม 15 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลต่อไปนี้
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 5 คน 
 • ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีการลงคะแนนลับ จำนวน 2 คน 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา โดยการสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา โดยการสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งกับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลต่อไปนี้
 • ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 3 คน 
 • ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน 2 คน 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 คน 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 คน 
อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ของวุฒิสภา หรือของรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเอง หรือคู่ความโต้แย้ง และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น

ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นระบบไต่สวน ศาลมีอำนาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาที่ใช้ในคดีทั่วไปของศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เลขที่ 326 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(ข้อมูลข้างต้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ที่อารัมภบทมายืดยาวก็เนื่องมาจาก
ในวันที่ 20 พ.ย.2556 ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดตัดสินคดี ส.ส.และส.ว.ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณีเสนอญัตติขอแก้ไขที่มาของ ส.ว.

ต้นเรื่องที่กำลังจะเป็นปัญหาวุ่นวายนี้คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องที่มาของ ส.ว.ว่า ที่มีเนื้อหาพิกลพิการทางระบอบประชาธิปไตยบางประการ เช่น

 • เปลี่ยนแปลงที่มาของวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียว 200 คน 
 • ให้ ส.ว.เลือกตั้งปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปได้ และไม่มีข้อจำกัดว่าอยู่ได้กี่วาระ 
 • ปลุกผีสภาผัวเมีย โดยตัดคุณสมบัติของบุคคลที่จะลงสมัคร ส.ว. ที่ว่าไม่เป็นบุคคลที่เป็นบุพการี คู่สมรส บุตรของ ส.ส. หรือของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น
 • อดีต ส.ส., อดีตสมาชิกพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, อดีตนักการเมืองท้องถิ่น ที่พ้นจากตำแหน่งมาสามารถลงสมัคร ส.ว.ได้ ไท้ต้องรอให้พ้น 5 ปีเช่นเดิม

ก็กล่าวได้เต็มปากว่านี่คือหายนะทางการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะพรรคการเมืองบางพรรคจะมีอำนาจเต็มในระบบเผด็จการรัฐสภา และในรัฐสภาก็จะมีผู้ยิ่งใหญ่จากคนเพียงไม่กี่ตระกูลในแต่ละจังหวัดที่จะยกครอบครัวเดินทางเข้ามาสู่รัฐสภากันแน่นขนัดและต่อเนื่องยาวนานไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

แล้วก็ร่างกฎหมาย แก้กฎหมาย ในทุกเรื่องตามอัธยาศัย
ประเทศชาติก็จะพบกับความหายนะในที่สุด

วันที่ 20 พ.ย.นี้ กลุ่ม ส.ส.และ ส.ว.ของพรรคเพื่อไทยออกมาประกาศแล้วว่า

"จะไม่ยอมรับผลคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ"

แล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังจะมีความหมายอะไรอยู่อีก?
หากนักการเมืองจะยอมรับเฉพาะผลการตัดสินที่เกิดประโยชน์แก่ตน
แต่ไม่ยอมรับคำตัดสินที่ตรงกันข้ามกับความต้องการของตน

ลาก่อนประเทศไทย