Breaking News
Loading...
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Info Post

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 2,400,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยวงเงินงบประมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

รายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณมีมากมาย ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนงบประมาณที่แบ่งปันให้กับ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน แน่นอนว่าเงินจำนวนมหาศาลควรที่จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างที่ควรจะเป็น และควรจะเป็นประโยชน์ที่เกิดกับสาธารณะสมบัติสำหรับประชาชนโดยทั่วไปทั้งประเทศ ไม่ใช่ผลประโยชน์สำหรับกลุ่มบุคคลใด หรือภูมิภาคใด ที่สนับสนุนรัฐบาล หรือเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องของตนในคณะผู้บริหาร หรือเฉพาะกลุ่มที่รับใช้นักการเมือง

เงินงบประมาณส่วนอื่นก็ไม่อยากจะพูดถึง แต่เป็นห่วงเฉพาะในส่วนที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นับวันจะขยายตัวเพื่อรองรับระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ (หากประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง) จึงมุ่งเน้นมาที่จุดนี้แล้วมาลองฟังเหตุผลจากรัฐบาลดูซักกรณีหนึ่งก็แล้วกัน

4.งบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 283 วรรคสาม กำหนดให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ และตามนัยมาตรา 30 (4) ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้รัฐจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่จัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ได้จัดสรรไว้ จำนวน 126,013 ล้านบาท

เพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้สูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ต่ำ มีรายได้ที่เหมาะสมกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนชราเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ำ และภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล เป็นร้อยละ 27.27 หรือจำนวน 572,670 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ จำนวน 336,170 ล้านบาท และจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 236,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการจัดสรร 221,091.8 ล้านบาท เป็นจำนวน 15,408.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0

เงินงบประมาณในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะได้รับในปี 2556 มีจำนวนสูงถึง 572,670 ล้านบาท(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) คงไม่อ่านผิดแบบท่านผู้นำหรอกนะ มากมายสำหรับความเจริญที่จะถูกนำไปสู่ชนบทอย่างทั่วถึง

หากได้รับการปฏิบัติจริงตามเจตนารมณ์

ก็ขอสะกิดชาวบ้านว่าเพิ่งดีอกดีใจไปนะครับ เงินเหล่านี้ไม่น่าจะถึงมือเราเกินกว่าครึ่งหรอกครับ เพราะปัจจัยหลายประการที่มองเห็นๆ กันอยู่ด้วยสายตาของเราเอง

  • ผู้นำท้องถิ่นส่วนมากเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองระดับชาติ
  • การก่อสร้างสาธารณะทุกรูปแบบถูกผูกขาดโดยนักการเมืองระดับนายทุน
  • อิทธิพลของผู้นำท้องถิ่นมักจะลอยตัวอยู่เหนือกฎหมาย
  • ชาวบ้านทั่วไปมีความรักสงบไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับครอบครัว
  • เงินงบประมาณส่วนมากจะนำไปขยับขยายพื้นที่ หรือก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก
  • ความต้องการของประชาน เป็น จุดมุ่งหมายท้ายสุดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • การยกครอบครัวและพวกพ้องไปทัศนศึกษา หรือดูงานซึ่งจะกล่าวอ้างถึงงานอะไรก็ได้ในต่างจังหวัดซัก 3-5 วัน(กินฟรี นอนโรงแรมหรูฟรี) เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องกระทำในช่วงปลายปีงบประมาณเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
  • งบประมาณส่วนหนึ่งจะถูกนำไปลงทุนอย่างลับๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทั้งในส่วนของท้องถิ่นและในส่วนของนักการเมืองที่เป็นผู้สนับสนุนระดับประเทศ
  • ฯ ล ฯ

เป็นหน้าที่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่จะต้องคอยชะเง้อแหงน ก้มๆ เงยๆ สอดส่องดูแลครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพวกท่าน

กำลังทำอะไรกันอยู่? 
และสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น 
มันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นโดยรวมหรือไม่?

ถ้าไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ก็เฉดหัวมันออกไปซะ