Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Thailand Privilege Card

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวั...