Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
ประชาคมอาเซียน

กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อารัมภบท เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเ...

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.55 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.มีมติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง โดยเสียชีวิต รัฐบาลให้ 4,500,000 ...