Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


หากจะ "คิดว่า" ประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 และประชาชนทั่วประเทศ "เห็นด้วย" กับ "วิธีการ" ของคณะราษฎร ก็คงจะเป็นความคิดที่ผิดไปชั่วนิรันดร์ ตามเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพราะมูลเหตุที่แท้จริงยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนพากันหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงตราบชั่วฟ้าดินสลาย
ในการเริ่มต้นการปกครองในระบอบที่ทันสมัยเหมือนกับอารยะประเทศทั้งปวง (ซึ่งส่วนมากจะเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยหลักการแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศด้อยพัฒนา ด้วยวิธีการกดขี่ ข่มเหง ทั้งจากการยึดครองแบบป่าเถื่อนในแนวทางเดิมหรือแทรกซึมเข้าสู่ระบบราชการของประเทศนั้น และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีมาเป็นการรุกรานทางเศรษฐกิจด้วยระบอบทุนนิยม) นำพาผู้คนระดับแกนนำไปสู่ความขัดแย้งทางความคิด "ขอย้ำว่าเป็นความขัดแย้งของแกนนำ" ความวุ่นวาย สับสน ของกระบวนการทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะการแย่งชิงอำนาจในการบริหารประเทศ ซึ่งไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ "แต่เป็นเพราะแต่ละกลุ่มต่างมุ่งหวังแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง" 80 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจึงยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตามที่ผู้คนมุ่งหวัง

ปัญหาของบ้านเมืองรุมเร้าหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวินาทีจากปัญหา
  • บ้านเมืองมีแต่ความขัดแย้งของกลุ่มคนที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆ โดยผู้ชี้นำไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะติดตามมา
  • การคอรัปชั่นของข้าราชการทั้ง ข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีบุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น "ด้วยความยินยอมของประชาชน"
  • การโยกย้ายตัวของกลุ่มทุนจากแหล่งต่างๆ จากเดิมที่เพียงแต่ให้การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ปรับเปลี่ยนเป็นการเข้ามาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มการเมืองโดยสมบูรณ์และมีส่วนในการอาศัยอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการดำเนินการทางธุรกิจของกลุ่มตนและพวกพ้อง
  • การขาดเอกภาพในการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการประจำ ที่ถูกกำหนดบทบาทและควบคุมการตัดสินใจทุกอย่างโดยข้าราชารการเมือง
  • ฯลฯ
80 ปีที่ผ่านมาจึงมีเพียงแต่ "หลักการ" และประชาชนยังคงต้อง "รอคอย" อำนาจที่ฝากไว้กับมือของผู้บริหารปกครองประเทศว่าจะมีส่วนใดที่ดำเนินการไปแล้ว เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนบ้าง หรือจะยังคงมีสภาพเฉกเช่นที่เคยเกิดขึ้นก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2475