Breaking News
Loading...
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยดังเช่นทุกวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดมาอย่างกระทันหัน เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจ และเหตุผลที่คณะราษฏรนำมากล่าวอ้างเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการกระทำนั้นค่อนข้างจะเลื่อนลอย แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือการกล่าวอ้างถึง อำนาจในการปกครองประเทศที่แท้จริงว่าเป็นของประชาชน ซึ่งเป็นคำกล่าวมาตรฐานของระบอบประชาธิปไตยในทุกประเทศ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การฉ้อฉล กดขี่ขูดรีดและข่มเหงประชาชนนั้น ไม่ได้เกิดจากสถาบันกษัตริย์โดยตรงแต่เกิดมาจากชนชั้นขุนนางที่มีหน้าที่ปกครองทั้งในระดับสูงและระดับกลาง เนื่องจากมีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 24 มิถุนายน 2475 จึงเกิดขึ้นมาจาก ขุนนางและนักวิชาการหัวก้าวหน้าเพีียงไม่กี่คนที่ริเริ่มก่อการขึ้นมาโดยกล่าวอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนทั้งแผ่นดินที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับระบอบการปกครองของบ้านเมือง ประชาชนทุกคนอยากจะได้รับ สิทธิ และโอกาสในการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารปกครองบ้านเมืองผ่านทางระบบรัฐสภา
เป็นที่น่าเศร้าที่ว่า แนวความคิดเช่นนี้ยังคงเป็นเพียงความหวังลมๆ แล้งๆ ของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน เพราะอำนาจในการปกครองถูกเปลี่ยนถ่ายจากเผด็จการทหาร ไปสู่เผด็จการรัฐสภา บรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทุน นักธุรกิจ ผู้มีอิทธิพลในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปลี่ยนร่างกลายเป็นนักการเมืองหลั่งไหลเข้าไปสู่รัฐสภาด้วยวิถีทางที่ชอบธรรมผ่านทางระบบเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเสียงของประชาชนและบริหารปกครองประเทศโดยยึดถือแนวความคิดในเรื่องการแสวงหาหรือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนและพวกพ้องเป็นสำคััญ 
นกกระสาย่อมมองหาอาหารมากกว่าที่จะสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม
ประชาชนยังคงนั่งจ้องมองภาพการประชุมรัฐสภาด้วยความสับสน งุนงง สงสัย
ประชาชนยังคงติดตามเสพข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆ อย่างว้าวุ่น หลงทางไปตามกระแสข่าวโดยไม่อาจแบ่งแยกได้ว่า อะไรคือความจริง ?
นักการเมืองยังคงมองประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการแสวงหาผลประโยชน์
ประชาชนยังคงต้องการเพียงเศษเสี้ยวของผลประโยชน์โดยไม่ใยดีต่อการสวาปามอย่างมูมมามของผู้บริหารปกครอง
ประชาชนยังคงต้องการเพียงคำว่า ยังมีหวัง เท่านั้นเอง

แม้ว่าความหวังนั้นจะเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต