Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ประวัติศาสตร์

ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า ประวัติศาสตร์ ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต เนื่องจากบางเรื่องถูกแต่งขึ้นมาใหม...

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ธรรมนูญการปกครอง

          ประวัติศาสตร์ไทยในทุกยุคทุกสมัยไล่ราวมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่มีความรู้หรือนักปราชญ์ของทุกยุคมักจะเริ่มการจดบันทึกเรื่...

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
อ่านรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหลายมาตราที่เดินมาตามเส้นทางที่ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมน...

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ไทยกับเขมร

จากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่เคยอ่านมาสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก(ซึ่งไม่รู้ว่าสมัยนี้กระทรวงศึกษาธิการเค้าเอาไปเผาทิ้งหมดรึยัง) รู้ว่าประเทศไ...

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เข้าร้านกาแฟ

นานครั้งเมื่อมีโอกาสมาอรัญประเทศก็จะต้องมาแวะเยี่ยมร้านกาแฟพี่วีระบ่อยๆ (ถึงแม้จะไม่มีเบียร์เย็นๆ ให้ดื่มก็ตามที) ซึ่งในบรรดารุ่นพี่ๆ ที่เกษ...

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ตามกระแสข่าว

สถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้กำลังร้อนระอุขึ้นทุกขณะทั้งจากภายในและภายนอก ภายใน ... จากสงครามการแย่งชิงกันกอบโกยผลประโยชน์ของรัฐมาเป็นของตนและ...

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ภูมิศาสตร์ฉบับย่อ

โลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดระยะเวลานับล้านปีที่ผ่านมา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งสิ้น ข้อมูลเบื้องต้นนี้มาจาก...