Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554


สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศในวันนี้ ยังคงหนักหนาสาหัสสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประชาชนโดยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเนิ่นนานเพียงใด หลายคนยังคงตั้งความหวังไว้ที่รัฐบาลว่าจะให้การช่วยเหลือเยียวยาในยามนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนส่วนมากหมดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไปแล้วก็คือ ความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดเฉพาะต่างจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่กระแสน้ำถาโถมเข้ามาใส่เป็นด่านแรก เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาและจนถึงทุกวันนี้บ้านเรือนของคนเหล่านั้นยังจมอยู่ใต้บาดาลเช่นเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 ในขณะที่เกษตรกรน้ำตาท่วมใบหน้ากับความเสียหายภาคการเกษตรด้วยการนั่งมองต้นข้าวออกรวงใต้น้ำ ดูพึชผลการเกษตรสำลักน้ำตายอยู่ในพื้นที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาโดยปราศจากการเหลียวแลให้ความช่วยเหลือตามสมควรของรัฐบาล สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกลับเป็นการใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการกำหนดมาตรการคุ้มครองป้องกันเฉพาะเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าทุกการกระทำย่อมมีคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ขึ้นอยู่กับว่าคำอธิบายนั้นสมควรด้วยเหตุผลหรือไม่? 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับนักการเมืองใกล้ชิดหรือเป็นสิ่งเดียวกันมาจนแยกไม่ออกนานมากแล้ว มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อระบบทุนนิยมเริ่มคืบคลานเข้ามายึดครองระบอบการปกครอง ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสายตาและทัศนคติของนักการเมืองยุคทุนนิยม เนื่องจากนักการเมืองเหล่านี้ก้าวขาเดินมาจากกลุ่มนายทุน เพียงแต่ไม่ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะละเลิกวางมือจากธุรกิจโดยสิ้นเชิง และถ้าหากมีนักการเมืองท่านใดกล่าวแย้งในข้อนี้ นั่นแสดงว่าท่านกำลังดูถูกสติปัญญาของคนไทยหรือกำลังคืดเอาเองว่าคนไทยไร้สมองเสียแล้ว

 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว .... การตัดสินใจกระทำการใดๆ ของรัฐบาลทุกเรื่องจึงควรที่จะมองถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวม ไม่ใช่เพียงต้องการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเท่านั้น 

สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนและการเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและสมควรที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลังอันสืบเนื่องมาจากความขาดแคลนและตกงานของประชาชนนับแสน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัย

 สิ่งหนึ่งของความชั่วร้ายที่ผุดขึ้นมาให้เห็นก็คือ ความเปราะบางของพื้นผิวจราจร ทั้ง สภาพถนน สะพาน ที่มีการสร้างหรือซ่อมแซม ไม่เว้นแต่ละเดือนในทุกพื้นที่ เมื่อถูกน้ำกัดเซาะก็เปิดเผยให้เห็นถึงรากเหง้าความเลวร้ายของระบบที่ถูกกัดเซาะหนักหนาสาหัสกว่าสภาพของถนนมากมายนักและมาเห็นผลในครั้งนี้เอง ทำให้ยืนยันได้ว่าการมอบอำนาจให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กลับเพิ่มพูนการโกงกินให้ขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางขึ้น สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างรุนแรง ... นี่คือความผิดฐานบ่อนทำลายชาติอย่างแท้จริง