Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
วันปีใหม่

          ปีใหม่ย่างก้าวมาถึงแล้ว สิ่งใหม่ๆ ที่จะประสบในครั้งนี้ก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของการเขียนวันที่จากเดิมเคยลงท้ายว่า 2553 ก็จะต้องมาเขี...

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553
องค์กรอิสระ

องค์กรอิสระ           องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหมายหลักในการจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในเรื่องต่างๆ  เพ...

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เรื่องของผู้แทน

".......ประธานรัฐสภา เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่ม - 64,000+50,000 = 114,000 บาท ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร - 63,000+45,500 ...

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
no image

การเมืองภาคประชาชน          การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามความคาดหวังของระบอบประชาิธิปไตยนั้น จะต้องเป็นการมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ ไม่...