Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

          ปีใหม่ย่างก้าวมาถึงแล้ว สิ่งใหม่ๆ ที่จะประสบในครั้งนี้ก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของการเขียนวันที่จากเดิมเคยลงท้ายว่า 2553 ก็จะต้องมาเขียนว่า 2554 แทน นั่นคือความใหม่ที่เกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นรูปธรรม
          แต่หากจะมองถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ นักการเมืองหรือนายทุน ก็ขอให้ละความพยายามเสียดีกว่าเพราะไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ทว่าอาจจะเลวร้ายลงไปกว่าเดิมเสียอีกอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกผันวิถีชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจากกรอบของสามัญสำนึกและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และก้าวเข้าสู่เส้นทางของการต่อสู้ช่วงชิงความได้เปรียบในการดำเนินชีวิตอยู่ภายในสังคม รวมถึงการละเลยต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยการเอารัดเอาเปรียบ การใช้อำนาจบารมีทั้งทางสว่างและทางมืดต่อประชาชนโดยทั่วไป เพื่อถีบตัวเองให้ขึ้นสูงเหนือกว่าบุคคลทั่วไป ผลักช่องว่างระหว่างชนชั้นให้แยกห่างกันออกไปอย่างชัดเจน
          เพราะเป็นยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่
          แต่เป็นความถดถอยทางศีลธรรมและจริยธรรมอย่างน่าเศร้า


          สวัสดีเลขตัวใหม่ที่มาต่อท้าย พ.ศ.