Breaking News
Loading...
วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์กรอิสระ

          องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหมายหลักในการจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในเรื่องต่างๆ  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน  โดยได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอื่นหรือสถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสสังคมและการกดดันใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม นี่คือความมุ่งหมายตามตัวบทของกฎหมาย

          หากจะแบ่งตามประสาชาวบ้านก็น่าจะมีเพียง 2 ประเภท คือ
          1. องค์กรตรวจสอบในรูปของศาล อันได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
          2. องค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ศาล อันได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น
          สำหรับเหตุผลที่จะต้องมี องค์กรอิสระ ก็น่าจะเกิดจาก
          1. ความจำเป็นที่จะต้องมีกลไกบางอย่างเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย.รวมไปถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการใช้อำนาจรัฐ
          2. ความจำเป็นที่จะต้องมีกลไกตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐ ในด้านนโยบาย ด้านการบริหาร ด้านการปกครอง การตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
          3. ความจำเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการเมือง ตั้งแต่การดำเนินการทางการเมืองของนักการเมืองหรือพรรคการเมือง การเลือกตั้งในทุกระดับ

          แต่มีปัญหาสำคัญที่ต้องขบคิดในวันนี้ก็คือ เรามีองค์กรที่เป็นอิสระจริงหรือ ? 

          เพราะเมื่อมองไปที่ตัวบุคคลที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่คณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ เราจะพบกับข้อครหา ข้อพิจารณา ข้อสงสัย มากมายในตัวบุคคลเหล่านั้น ทำให้เกิดข้อกังขาขึ้นในทุกครั้งที่มีการแต่งตั้ง รวมไปถึงความชุลมุนวุ่นวายตั้งแต่การเริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการเหล่านั้น ล้วนแต่มีขั้นตอนที่โยงใยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกครั้ง

          และก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งโต้เถียงทุกครั้งไปเช่นกัน

          องค์กรอิสระ คือความหวังของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่สามารถมอบความหวังที่มีให้กับข้าราชการหรือนักการเมืองได้อย่างเต็มที่สมกับความไว้วางใจ แม้นักการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้บริหารเหล่านั้นจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ตาม แต่มีข้อควรพิจารณาว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนบางส่วน สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศได้เช่นกันด้วยวิถีทางทางการเมือง

          ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนบางคนก็ทำตัวเป็นผู้รับใช้ผู้นำทางการเมือง มากกว่าจะรับใช้ประชาชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้ตน และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วส่วนมากก็ไม่เคยสนใจใยดีในเสียงเรียกร้องของประชาชนอีกเลยนอกจากทำตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


          สิทธิของประชาชนส่วนมากจึงสูญหายไปในกระแสของการเมืองที่ไร้จริยธรรม

          เสรีภาพของประชาชนก็จะสูญหายไปกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากผู้แทนของปวงชนที่นำนโยบายของพรรคการเมืองตนเป็นตัวตั้งคูณด้วยผลประโยชน์ที่พวกตนจะแสวงหา ก่อนจะหารด้วยความจริงใจในการบริหารประเทศ  

          นั่นหมายความว่า ตัวหารก็คือ ศูนย์