Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

          ในยามที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองเราทุกครั้งนั้น จะเห็นได้ว่าสาเหตุมักจะเริ่มต้นจากเรื่องที่ดูไร้เหตุผลพอที่จะรับฟัง อาจจะเกิดจากเหตุผลเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านการเมือง ด้านตัวบุคคล ด้านแนวความคิด หรืออีกหลายเหตุผล แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ เนื่องมาจากความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ ซึ่งควรจะผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่จะเป็นการแก่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติ  วิวัฒนาการทางการเมืองเปิดประตูให้บรรดา กลุ่มนายทุน นักธุรกิจ ผู้มีอิทธิพล ผ้มีอำนาจในแต่ละวงการที่มีบทบาทอยู่ในสังคม เช่น วงการทหาร จากวงการสื่อสารมวลชน จากกลุ่มแรงงาน จากกลุ่มที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เกือบท้ั้งหมดต่างก้าวเดินเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน มาเป็นของตนและพวกพ้องอย่างง่ายดาย ด้วยกลไกทางการเมือง ด้วยวิธีการทางนิติบัญญัติ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องในสังคมของการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อ่อนด้อยกว่าทางชนชั้น ต่างคนต่างพยายามปีนป่ายบันไดขึ้นสู่แำนาจสูงสุดทางการบริหาร เพื่อปูเส้นทางไปสู่ อำนาจ บารมี การควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ และอำนาจสูงสุดในการต่อรองทางการเมืองกับทุกฝ่าย
แม้แต่กับประชาชน 


          การเฝ้ามองพฤติกรรมของนักการเมืองระดับท้องถิ่นก็เปรียบเสมือนการเฝ้าสังเกตุวิวัฒนาการของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเดินรอยตามเด็กชั้นประถม ซึ่งในวันต่อไปก็จะต้องลอกเลียนพฤติกรรมทุกอย่างของนักเรียนระดับมัธยมไปโดยไม่รู้ตัว หรือบางคนอาจจะมองข้ามไปถึงการลอกแบบจากระดับมหาวิทยาลัย มันเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติของมนุษย์อันเป็นปกติวิสัย หากไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมในสิ่งที่ถูกต้องจากบุพการี 


          ดังนั้น หากต้องการมองการเมืองอย่างเข้าใจควรจะให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นเสียก่อน เพราะในการเมืองระดับล่างสุดที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด เราสามารถปรับแก้ทัศนคติ แนวความคิดของบรรดาท่านเหล่านั้นได้ง่ายกว่าด้วยการทักท้วงในสิ่งที่ผิดในฐานนะของ บุพการี ในฐานะของญาติ ในฐานะเพื่อน ในฐานะผู้ที่อยู่บ้านใกล้เคียง ฯลฯ
          เสียงของท่านจึงดังพอที่เขาเหล่านั้นจะรับฟัง
          เสียงของท่านมีอำนาจเพราะเป็นคะแนนเสียงหนึ่งที่มีผลในการตัดสิน

          ขอเพียงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "อำนาจจากคะแนนเีสียง" ของท่านและใช้อำนาจนั้นด้วย สติ ปัญญา และวิจารณญานที่ถูกต้อง เล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน อย่างแท้จริง
          เท่ากับท่านได้ทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้ว ในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

อยากชวนให้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะ 
ส่วนใครจะคิดอย่างไร ? อยากจะทำอะไร ?
ก็เป็น "สิทธิ" ของแต่ละบุคคล