Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คนเก่ง และคนดีเป็นของคู่กัน แต่บางครั้งไม่ไปด้วยกัน "คนเก่ง” สร้างได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่เฒ่า โดยการเรียนรู้ทุ่มเท แต่ "คนดี" สร้างได้ยากกว่านักจนบางครั้งก็สร้างไม่ได้เลย คนเรามีการพัฒนา Super ego ซึ่งได้แก่ มโนธรรม และอุดมคติแห่งตนในช่วงวัยเด็ก 5-10 ขวบ จากนั้นสิ่งที่ได้รับ มาจะกลายเป็น โครงสร้างพฤติกรรม ของคนๆ นั้น(Frame of Reference)เขาจะใช้มัน ปรับให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสโดยใช้ กระบวนการ ที่ซับซ้อนมากขึ้น การเป็นคนดีจะต้องมี การพัฒนาส่วนของ Super ego ของคนๆ นั้นมาแล้วเป็นอย่างดีโดย พ่อแม่ครูอาจารย์ ในช่วงปฐมวัย เมื่อเติบใหญ่ จะเป็นคนที่สามารถปรับสมดุลในตนเองให้ได้ระหว่าง "กิเลส” จาก จิตเบื้องต่ำขับเคลื่อน ด้วยสัญชาติญาณแห่งความต้องการที่รุนแรงที่ไม่ต้องการเงื่อนไขและข้อจำกัดไดๆ กับ "มโนธรรม” ที่ขับเคลื่อนด้วยความปารถนาในอุดมคติแห่งตนที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดคนดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด (IQ= Intelligence Quatient) รู้แจ้งถึงความดีความชั่ว รู้ที่จะเอาตัวรอด จากเล่ห์อุบายของตัณหา คนชั่ว และนำพาตนเองและผู้คนให้เห็นแจ้งในทางที่ดีควร ประพฤติปฏิบัติได้
  • มีความอดกลั้น สติตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ (EQ= Emotional Quatient) จนตกอยู่ในห้วง"กิเลส” คือ โลภะ โทษะ และโมหะ และเกิดปัญญาในการแก้ไข สร้างสรรค์ และเล็งเห็น ผลเลิศในระยะยาวได้
  • มีความอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (AQ= Adversity Quatient) พร้อมที่จะเสียสละแรงกาย เพื่อให้ได้มาซึ่งอุดมคติแห่งตน และความดีที่ยึดมั่น ไม่หวั่นไหว ต่อคงามลำบากและอุปสรรคไดๆ
  • ไม่เป็นผู้ยึดติดกับสิ่งไดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี(VQ= Void Quatient)รู้ที่จะ ปรับเปลี่ยน ตนเอง ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเหมาะสม
  • ป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (MQ= Moral Quatient) มีสำนึกของ "ความผิดชอบชั่วดี” มีความละอายใจต่อบาป ไม่ประพฤติชั่ว มุ่งทำแต่ความดี มีจิตใจที่ผ่องใส

สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadership_11.htm

ตระเวณไปในโลกไซเบอร์โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงของแต่ละวันเก็บเกี่ยวความรู้หลากหลายเรื่องราว ทุกแง่มุม พบเห็นสาระความรู้มากมายมหาศาลจนเกินกว่าที่จะเก็บงำเอาไว้ในความครอบครอง จึงขอนำเอาสาระเหล่านี้ออกมาเผยแพร่ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้รับรู้บ้าง แม้จะไม่สนใจอยากรู้ ไม่สนใจอยากนำไปปฏิบัติแต่ก็น่าจะอ่านเอาไว้เป็นเครื่องประดับสมอง

เพราะวิทยาการของโลกในวันนี้มุ่งสร้างคนเก่งจนเกินพอดีโดยไม่ใส่ใจต่อความคิดความรู้สึกของผู้อื่น พยายามหาหนทางกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศชาติและประชาชนทั่วแผ่นดิน สร้างสมอำนาจบารมีและอิทธิพล   เพื่อผลักดันตนเองขึ้นอยู่เหนือผู้อื่น และพยายามสั่งสอนชี้นำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

และแน่นอนผู้ที่อยากเป็น “ศาสดา” ก็ย่อมต้องมีกลวิธีในการสร้าง “สาวก”

เพื่อขยายอาณาจักรของ “โลกที่ไร้คุณธรรมและจริยธรรม” ให้รุ่งเรือง ดังที่เคยได้ยินคำโอ้อวดว่า “ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลนี้ คนจนต้องหมดไปจากประเทศ” เพราะทุกคนน่าจะช้ำใจตาย หรืออดตายกันหมดทั้งแผ่นดินแล้ว คงเหลือไว้แต่เหล่าสาวกที่มากมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง  วาสนาบารมีคับฟ้า เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศนี้ตามวิถีทางและการชี้นำของพวกตน

ถ้าไม่อยากให้วันเช่นนั้นเป็นจริงขึ้นมา…ก็เริ่มหันหน้าเข้าหา “ศีลธรรม” และ “ความจริง” เสียตั้งแต่วันนี้ และพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วย “สติ  ปัญญา” ของตนเองอย่าง “มีเหตุ มีผล”

เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น “คนไทย” ที่แท้จริง