Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คืนวันที่ผ่านเลยไปย่อมไม่สามารถย้อนคืนกลับมาใหม่ได้

                ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองวันนี้ ไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีที่มาจากเรื่องใด ? ผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมีจุุดมุ่งหมายอย่งไร ? และผลสรุปจะเป็นอย่างไร ? แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคำตอบเสียทีเดียว ปัญหานั้นอยู่ที่ตัวบุคคลว่าจะเปิดใจรับรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่ ? และพร้อมที่จะเปิดใจรับรู้ถึงเป้าหมายของผู้บงการที่แท้จริงหรือไม่ ?
ความสูญเสียเกิดขึ้นทวีคูณตามวันเวลาที่ผ่านไป

                ด้วยการกล่าวอ้างถึงการเรียกร้อง "ประชาธิปไตย"

                เป็นการเรียกร้องหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ด้วยวิธีการที่ผิดไปจากระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ด้วยการฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านเมือง และที่สำคัญก็คือเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมาตามวิถีทางประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภา ผ่านการกลั่นกรองของฝ่ายนิติบัญญัติ ผ่านการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา ผ่านการลงมติรับรองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนโดยชอบธรรม ด้วยวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ

                "ประชาธิปไตย" ไม่ได้เป็นสิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะนำมากล่าวอ้างถึงความถูกต้องชอบธรรมด้วยตนเองได้ แต่เป็นสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปต้องมีความเข้าใจถึงอำนาจของตนเอง และเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาถึงความถูกต้องชอบธรรมด้วยสติปัญญาของตนเอง ไม่ใช่ด่วยการถูกชักจูงหรือชี้นำโดยบุคคลอื่น หากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่า "ประชาธิปไตย" ที่ได้มาย่อมไม่ชอบธรรมเพราะไม่ได้เกิดขึ้นจาก การใช้ "สิทธิ"ของประชาชนโดยสมบูรณ์ แต่เกิดจากความผิดพลาดของระบบและการบิดเบือนกระบวนการของประชาธิปไตย ไม่วว่าจะเป็นเพราะอำนาจเงิน การใช้อำนาจอิทธิพลข่มขู่บีบบังคับ การบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร

                เส้นทางของประชาธิปไตยควรจะเริ่มต้นที่การมีความรู้ความเข้าใจถึง "สิทธิ" ของประชาชนในแนวทางที่ถูกต้อง พร้อมๆ กับการมองถึงปัญหาเรื่องความเสมอภาคในสังคมว่าควรจะลดช่องว่างให้น้อยลง แม้จะไม่หมดไปก็ตาม กับการมองถึง "เสรีภาพ" ของประชาชนว่ามีขอบเขตเพียงใด ? และขอบเขตของ "สิทธิ" มีอยู่เพียงใด ? เพราะ สิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนย่อมมีผลผูกพันไปถึงเรื่องความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่เป็นปัญหาสำคัญของความขัดแย้งในสังคมทุกวันนี้

และถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการต่อต้านอำนาจรัฐ

ผูกโยงไปถึงระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่มีใครก้าวเข้ามาแก้ไข

                รู้สึกถึงความเหนื่อยหน่ายในจิตใจบ้างหรือไม่ ? ก็พักฟังเพลงสบายๆ ซักเพลงก่อนก็แล้วกันเพือพักผ่อนอารมณ์ เพื่อให้ผ่อนคลายจากสถานการณ์รอบด้าน ด้วยเพลง Imagin ของ John Lennon