Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประเทศไทย.. ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธแม้จะมีผู้นับถือศานาอื่นอยู่ร่วมด้วยทุกศาสนาก็ตาม แต่ก็น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้รำลึกและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาตน สิ่งที่คนส่วนมากทำอยู่ก็คือการปล่อยตัวให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของสังคมส่วนมาก
หันไปหา ... วัตถุ ... และให้ความสำคัญสูงสุดบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของชีวิต
ละทิ้งคุณค่าความสำคัญของ ... จิตใจ ... ที่เป็นศูนย์รวมของ สติ และ ปัญญา ทำให้สังคมโลกสับสนวุ่นวายด้วยความทะยานอยากในสิ่งต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของตน ยึดถือความคิดของตนเองให้อยู่เหนือเหตุผลและความถูกต้อง

หากผู้คนหันมามองตัวเองและให้ความสำคัญกับความถูกต้องของชีวิต
ซึ่งจำเป็นต้องใช้สติปัญญาของตนในการพิจารณาไตร่ตรอง
และหลักสำคัญสูงสุดก็คือ
- ต้องไม่อ้างอิงถึงการกระทำของผู้อื่นหรือนำมาเปรียบเทียบ เพราะผู้อื่นก็ย่อมมีแนวความคิดเป็นของตนเองเช่นกันและผู้นั้นก็ย่อมมีจุดหมายปลายทางของชีวิตของตน มีความต้องการของตนที่ย่อมไม่เหมือนกับตัวเรา มีครอบครัวญาติมิตรที่ไม่เหมือนกับตัวเรา
- ต้องวางตัวไว้ในจุดที่เป็นกลางของทุกปัญหา ยอมรับในความผิดพลาดของตนและยอมรับในความคิดที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ผิดของตน ว่ามีสาเหตุจากอะไร ? มีหนทางที่จะแก้ไขเช่นไร ? และพร้อมจะแก้ไขหรือไม่ ?
- ต้องมีความรู้ถึงความถูกต้องที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะกฎหมายนั้นถูกกำหนดขึ้นมาโดยกลุ่มบุคคลเพื่อควบคุมสังคมเท่านั้น กฎหมายทุกฉบับจึงไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องทั้งหมด หรือ ความถูกต้องที่ถูกอ้างโดยคำกล่าวตามเสียงของคนหมู่มาก ที่สังคมโลกทุกวันนี้กำลังกระทำอยู่

หากวางตัวไว้อยู่บนเหตุผล พิจารณาทุกปัญหาด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง มีการไตร่ตรองตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบถี่ถ้วน เราก็สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในทุกปัญหา

ดังนั้น ปัญหาของสังคมจึงไม่ใช่ปัญหาของเรา
แต่เป็นปัญหาของผู้ที่มีบทบาทตามที่ระบุไว้ด้วยสังคม

การเมือง ... จึงเป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่มการเมือง และควรที่จะแก้ไขด้วยวิถีทางทางการเมืองด้วยนักการเมือง ไม่ใช่ด้วยการดึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง เนื่องจากประชาชนได้ใช้สิทธิของตนไปแล้วทางอ้อม ด้วยการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปดำเนินการอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติ

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ... จึงเป็นปัญหาของฝ่ายบริหารที่จะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยอำนาจตามกฎหมาย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายมา หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมายในเรื่องใดก็ตาม ฝ่ายบริหารก็จะต้องถูกตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นเหมือนการถูกประชาชนตรวจสอบเช่นกัน

แต่หากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการผิดพลาดจากขั้นตอนของกฎหมาย ประชาชนก็ย่อมมีสิทธิในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ และร้องเรียนให้ฝ่ายตุลาการเป็นผู้ตรวจสอบ และพิจารณาใน .. ความถูกต้อง

บทบาทของอำนาจอธิปไตยมีการถ่วงดุลย์ไว้อย่างรัดกุม และในปัจจุบันยังมี องค์กรอิสระ อีกมากมายที่พร้อมจะรับฟังปัญหาของประชาชนและดำเนินการแก้ไขปัญหาในขอบเขตอำนาจของตน และในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในทุกขั้นตอน

เราต้องยอมรับในความสับสนของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในบ้านเราว่าเกิดขึ้นมานานมากแล้ว เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ในแผ่นดินไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานของ ประชาธิปไตย อย่างแท้จริง ไม่มีความเข้าใจถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชน

นักการเมืองส่วนใหญ่ยังวางตัวอยู่เหนือประชาชน และยังจะยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไป
......