Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

วันนี้อะไรต่อมิอะไรในบ้านเมืองก็ยังคงเคว้้งคว้างเลื่อนลอยไร้จุดหมาย
กฎหมายที่ถูกร่างถูกพิจารณาโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีความหมายอะไรแม้แต่น้อยในการควบคุมคนที่ฝ่าฝืนโดยเจตนา
แต่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนที่เคารพต่อกฎหมายเท่านั้น
ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า อะไร? คือความถูกต้องในสังคม
อะไร? คือความชอบธรรม
...
บ่อยครั้งแล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ
และบ่อยครั้งแล้วที่เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆ
แต่จะมีใครตอบคำถามได้ว่า เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่ออะไร? และเพื่อใคร?
ในเมื่อประชาชนไม่เคยได้รับการเหลียวแลเช่นเดิม
ประชาชนยังคงถูกชักจูง ถูกปลุกปั่น ถูกเสี้ยมสอนให้หลงผิดเช่นเดิม
โดยมีบุคคลบางกลุ่มคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เสมอมา
.....
การแก้ไขบางมาตราหรือทั้งหมดในรัฐธรรมนูญ .... ไม่ใช่ทางออกของบ้านเมือง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแนวทางการบริหารประเทศ ..... ก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหา
ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง .... สันดาน ...... ของคนบางคนในประเทศเท่านั้น
ให้มีความรับรู้ถึงสภาพของปัญหาส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
ปรับปรุง ... สันดาน ... ให้มีความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน
มากกว่าสำนึกในค่าของเงินและอามิสสินจ้าง
รวมถึงความหยาบช้าที่มีติดตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แล้วหวนนึกถึงชีวิตที่เหลืออยู่ว่าสมควรจะถูกสาปแช่ง ... หรือถูกสรรเสริญ
ถ้ายังคิดที่จะมีลูกหลานสืบต่อไปในแผ่นดิน
เพราะอายุที่มากขึ้นนั้น ... ไม่ได้หมายความว่าจะมีความดีมากมายตามไปด้วย
หากยังใช้ชีวิตอยู่กับ .. ตัณหา