Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กระแสข่าวเกี่ยวกับวันสิ้นโลก ไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อวิถีชีวิตของชาวโลกส่วนมาก(โดยเฉพาะคนไทย)แต่มีบางส่วนเตรียมพร้อมที่จะเอาตัวเองหนีรอดไปจากหายนะที่จะเกิดขึ้นตามประสาคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริง ด้วยการเสาะแสวงหาข่าวสารที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเพื่อมองหาทำเลในการเข้าไปซุกหัวหลบภัย ทำให้นึกถึงคนบางคนของบ้านเราที่ร่ำรวยมหาศาลสามารถทำทุกเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับตนโดยไม่มีความละอายใจแต่กลับไม่ยอมรับความจริงว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นหาได้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปเสียทุกส่วนตามที่ตนคิดไว้และก็พยายามกล่อมให้ผู้อื่นหลงเชื่อเช่นนั้น
ปัญหาบางเรื่องในสังคมที่นักวิชาการต่างพากันโต้แย้งทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับความถูกต้องเที่ยงธรรม ว่าควรจะต้องยึดหลักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ในการตัดสินคดีทางการเมือง ขณะที่บางส่วนขอให้นำหลักพุทธศาสตร์เข้ามามีเอี่ยวในการตัดสินด้วยซึ่งก็น่าสนใจเพราะหลักของพุทธศาสตร์หลายแนวทางถูกนำมาเป็นหลักในการตัดสินความถูกต้องได้เช่นกัน ยกตัวอย่างการนำหลักเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มันเป็นความถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะหลักกฎหมายถูกร่างขึ้นโดยผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้แทนของราษฎร แต่หลักศีลธรรมนั้นเป็นของพระพุทธองค์ที่ร่างขึ้นมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์
..... โดยไม่เลือกว่าเป็นประชาชน หรือนักการเมือง
ทุกคนในสังคมควรจะเคารพต่อความถูกต้องในฐานะที่เป็นมนุษย์ทัดเทียมกัน
ไม่ใช่การอาศัยความได้เปรียบเสียเปรียบตามกฎหมายมาเป็นข้ออ้าง หากวันใดกฎหมายนั้นก่อให้เกิดผลเสียก็พยายามแก้ไขกฎหมายนั้นเสียใหม่ให้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับฝ่ายตน
..... ความผิดถูกไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมายฉบับใดทั้งสิ้น หากเกิดจากความต้องการเรื่องผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจในขณะนั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีวันสิ้นสุด เพียงแต่อ้างถึงวิวัฒนาการทางสังคมก็สามารถขอแก้ไขกฎหมายเสียใหม่ทุกคราไป
..... หากเปลี่ยนเป็นการแก้ไขที่ตัวคนให้ปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเที่ยงตรง คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมเต็มเปี่ยม ก็จะไม่มีกฎหมายฉบับใดล้าหลัง มีจุดอ่อน เป็นผลเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไป
แต่นั่นเป็นเพียงความหวังที่เลื่อนลอย ตราบใดที่ผู้คนยังคงมัวเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญ อำนาจบารมีและทรัพย์สินเช่นทุกวันนี้
..... การจูงใจ โฆษณาชวนเชื่อให้กลุ่มวัยรุ่นหรือประชาชนทั่วไปให้เลื่อนลอยอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบ หลงไหลอยู่กับสิ่งแสดงฐานะบนความฟุ้งเฟ้อมากหลาย ความเพ้อฝันในชื่อเสียงความเด่นดังของเหล่าดารานักร้อง เป็นเพียงสิ่งมอมเมาความคิดของประชาชนให้เบี่ยงเบนไปเสียจากความเป็นจริงของชีวิต
เป็นการสร้างสิ่งเสพติดที่มีผลร้ายรุนแรงที่สุดในโลกของความเป็นคน
ยากที่จะเยียวยารักษาให้หายขาดได้ในเสี้ยวชีวิตของโลกใบนี้
คงต้องรอให้วันสิ้นโลกเป็นผู้กำหนดก้แล้วกัน ... ได้แต่หวังอย่างนั้น