Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ชีวิตของมนุษย์ในช่วงที่ยังมีลมหายใจ สามารถที่จะแสวงหาความสุขสงบร่มเย็นทั้งทางร่างกายและจิตใจหากมีความต้องการ
ทางร่างกายนั้นการปราศจากโรคภัยใข้เจ็บเป็นสุดยอดปราถนาของคนทุกคนเพราะนั่นหมายถึงความสุขของร่างกายที่ไม่ต้องแบกรับความเสื่อมโทรมของสังขารก่อนเวลาอันควรทำให้มีโอกาสได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้
ทางจิตใจกลับเป็นเรื่องที่ยากต่อการบังคับควบคุม แม้จะเป็นความคิดจิตใจของเราเองก็ตามที
อารมณ์ความปราถนาในส่วนลึกของจิตใจจะมีผลอย่างมากต่อความคิดที่มี
จิตใจ ... เป็นส่วนผสมระหว่างอดีตและปัจจุบัน
อดีต ... คือ เส้นทางของการเติบโตในวัยเด็กและแนวทางในการถูกเลี้ยงดูมา การจดจำในสิ่งที่ถูกพร่ำสอนมาโดยตลอด รวมถึงสภาพแวดล้อมของความเป็นอยู่ ปัญหาที่เคยได้รับ ความสูญเสีย ความต้องการและผลที่ได้รับหรือการตอบสนองความต้องการนั้น
ปัจจุบัน ... คือ สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัว สภาพทางสังคมโดยทั่วไปที่มีผลต่อการใช้ชีวิต รวมไปถึง ผลที่ต่อเนื่องมาจากอดีต
ความจริงแล้ว การหลุดพ้นจากวังวนของความคิดที่ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ
... ด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งออกจากจิตใจเสีย
... มองไปรอบตัวแล้วยอมรับในสิ่งที่กำลังเป็นไป
... มองไปให้ทั่วแล้วจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่
การมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ทางออกแต่ควรมองโลกทั้งสองด้าน และพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผล
ผลที่เกิดขึ้นทุกเรื่องต้องมีสาเหตุที่ทำให้เกิด
เหตุที่เกิดขึ้นจะต้องมีผลตามมาในทุกเรื่อง
มันเป็นวัฎจักรของชีวิต
เพราะถ้าเราไม่ก่อเหตุ ก็จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น
เมื่อไม่มีผลกระทบอะไรมาถึงตัวเรา เราก็ไม่ต้องเปลืองสมองไปค้นคว้าหาต้นเหตุนั้น
มันจึงเป็นความสงบทางจิตใจอย่างแท้จริง
แต่กับสภาพความเป็นจริงทางสังคมยุคปัจจุบัน หลายคนก่อปัญหาขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เหวี่ยงแหโยนปัญหาเหล่านั้นกระจัดกระจายออกไปสู่ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องครอบคลุมไปโดยไม่เลือกสถานภาพหรือฐานะทางสังคม โดยอาศัยความแตกต่างทางความคิดของผู้คนเป็นจุดกระพือโหมความรุนแรงให้ลุกลามใหญ่โต
ทั้งที่ในความเป็นจริง เหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความมักใหญ่ใผ่สูงของคนเพียงไม่กี่คน ผสมกับตัณหาที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของคนบางคนแต่กลับก่อให้เกิดผลร้ายตามมาจนกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยรวม
เรื่องเหล่านี้จึงตกเป็นภาระในการพิจารณาไตร่ตรองใช้เหตุและผลของผู้คนที่พอจะมีความคิดเป็นของตนเอง
ทั้งนี้ ย่อมยกเว้นบรรดาผู้คนที่นิยมแห่แหนตามผุ้นำเพราะไม่เคยมีความคิดเป็นของตนเองมาตั้งแต่จำความได้แล้ว
บุคคลเหล่านี้สนับสนุนในการกระทำทุกอย่างที่มีผู้นำโดยไม่ได้สนใจว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไรกับบ้านเมือง
ขอให้ตนเองได้เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ติดตามเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่เกิดมาแบบไร้ค่าเช่นนี้
ขอเพียงเศษเสี้ยวของทรัพย์สินและลาภยศสำหรับเลี้ยงชีวิตที่ไร้จุดหมาย
ระบบทุนนิยม จึงเป็นระบบการปกครองที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อสภาพความเป็นมนุษย์
ระบบทุนนิยม ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินและอำนาจบารมีมากกว่าคุณค่าทางจิตใจเพื่อแสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความคิดจิตใจ รู้จักแยกแยะถูกผิดและความมีเหตุมีผลในการกระทำ
ทุกอย่างเป็นไปตามวิวัฒนาการของโลก
รอการพิสูจน์ว่า ... ทรัพย์สินและอำนาจบารมีเหล่านั้นสามารถจะซื้อชีวิตของตนเองจากความตายตามวาระได้หรือไม่?