Breaking News
Loading...
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หนังสือพิมพ์วันนี้ลงข่าวเรื่องอดีตผู้นำเป็นข่าวเด่นเหตุเพราะอะไรไม่ขอพูดถึง แต่อยากจะพูดถึงเฉพาะเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย อยากชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างชนชั้นในเมื่อต้องไปตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกัน หลายคนในขบวนการคนรักต่างก็ออกมาปกป้องเชิดชูอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยไม่ใยดีต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยไม่ใส่ใจต่อกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับคนในสังคม ทั้งๆ ที่กฎหมายบางฉบับนั้นก็ผ่านการกลั่นกรองจากบุคคลที่กำลังออกมาตำหนิด่าว่าและพูดถึงในแง่ที่ว่าไม่เป็นธรรมต่ออดีตผู้นำและครอบครัว
ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของบุคคลที่อยู่ในชนชั้นผู้นำ(ถึงแม้จะนำได้เฉพาะตำแหน่งชั่วคราว)ว่ากฎหมายที่เป็นธรรมจะต้องเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้องเท่านั้น ส่วนกฎหมายที่จะทำให้ตนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นธรรมมากขึ้น ทันทีที่มีโอกาสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องไว้ให้นานที่สุด ระบบยุติธรรมจะต้องสามารถควบคุมได้ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้แสดงว่าระบบยุติธรรมของประเทศกำลังเสื่อมสลายและถูกครอบงำโดยผู้มีอำนาจ
ใครเป็นผู้กำหนดระดับของความเป็นธรรม นอกจากตัวบทกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ ?
เหตุผลหนึ่งที่กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพราะพฤติกรรมของนักการเมืองเองเป็นสาเหตุหลัก ที่ปัจจุบันยังคงยึดมั่นในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักสำคัญ รองลงมาก็คือผลประโยชน์ตอบแทนของพวกพ้องน้องพี่ ส่วนผลประโยชน์ของประเทศชาติดูเหมือนจะไม่อยู่ในความสนใจเลยแม้แต่น้อยแต่จะถูกบรรจุอยู่ใน คำพูดและลมปากในที่สาธารณะ เท่านั้น เนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลในการดำรงชีวิตอย่างมีอำนาจและเงินตราของตนและวงศ์ตระกูลแต่อย่างใด
การออกมาประกาศต่อสาธารณชนโดยแสดงความไม่มั่นใจในระบบยุติธรรมของประเทศ แสดงออกถึงความดูหมิ่นสถาบันตุลาการที่มีบทบาทอย่างสูงในการมีส่วนช่วยเหลือในการกำกับดูแลความประพฤติของนักการเมืองนอกรีต หากประเทศชาติจะมีระบบยุติธรรมที่สมบูรณ์สำหรับตนคงจะต้องอาศัยพวกพ้องและความวิปริตบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เนื่องจากระบบยุติธรรมยังคงเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่สามารถสกัดขัดขวางขบวนการสูบเลือดเนื้อประชาชนและประเทศชาติ การทำให้สถาบันตุลาการถูกเกลียดชังหรืออย่างน้อยก็เกิดข้อกังขาเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่โจรจะคิดขึ้นมาได้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากลิ่วล้อให้สร้างกระแสสนใจก่อพลังใต้ดินเดินตามไปสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นบนทางสายนั้น
สติ สัมปชัญญะ เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ชน
ไม่ใช่ความลุ่มหลงมัวเมา ไร้จิตสำนึก ไม่มีเหตุผล
คน..ย่อมคงความเป็น .. คน หากมีความสำนึกในคุณค่าของความเป็นคน ที่มีมันสมองเป็นของตนเอง